R-35-300

autor textu: Ing. Marián Hocko, PhD.

ÚVOD

Posledným variantom lietadla MiG-23, ktorý bol používaný v československom vojenskom letectve, bol stíhací variant lietadla MiG-23ML. Od novembra 1981 do februára 1983 bolo 17 stíhacích lietadiel MiG-23ML zaradených k 1. stíhaciemu leteckému pluku v Českých Budějoviciach.

Stíhacie lietadlo MiG-23ML (v kóde NATO „FLOGGER G“) vzniklo v roku 1976 rekonštrukciou stíhacieho lietadla MiG-23M. Základnou zmenou v konštrukcii stíhacieho lietadla MiG-23ML oproti predchádzajúcemu variantu lietadla MiG-23M bolo použitie nového jednoprúdového leteckého turbokompresorového motora R-35-300 a odľahčenie konštrukcie draka lietadla, čo sa prejavilo v znížení celkovej hmotnosti lietadla MiG-23ML.


MiG-23ML

Jednoprúdový letecký turbokompresorový motor R-35-300 vznikol v konštrukčnej kancelárii S. R. TUMANSKÉHO pod vedením hlavného konštruktéra K. CHAČATUROVA koncom sedemdesiatych rokov. Tento jednoprúdový motor bol skonštruovaný ako priamy následník motora R-29-300. Mal zvýšený ťah na maximálnom režime FT = 84 kN a na režime prídavného spaľovania FT,PS = 127,5 kN pri podstatne zníženej špecifickej spotrebe paliva. Základná konštrukčná schéma motora ostala zachovaná z motora R-29-300. Podstatne sa skvalitnilo chladenie plynovej turbíny, čo umožnilo zvýšiť teplotu plynu pred plynovou turbínou, a tým aj maximálny ťah motora. Úpravy v regulačnej sústave motora mali za následok zníženie špecifickej spotreby paliva a zvýšenie spoľahlivosti motora R-35-300.

CHARAKTERISTIKA MOTORA R-35-300

Letecký turbokompresorový prúdový motor  R-35-300  je  jednoprúdový, dvojhriadeľový motor s  jedenásťstupňovým axiálnym kompresorom, prstencovou hlavnou spaľovacou komorou, dvojstupňovou axiálnou chladenou plynovou turbínou reakčného typu, výstupnou sústavou s komorou prídavného spaľovania a plynulo regulovateľnou výstupnou dýzou.

ZÁKLADNÉ  TECHNICKÉ  ÚDAJE  MOTORA  R-35-300

Ťah motora na maximálnom režimeFT,max. = 84 kN
Ťah motora na režime prídavného spaľovaniaFT,PS = 127,5 kN
Otáčky nízkotlakového rotora na maximálnom režimen1,max. = 8268 min.-1
Otáčky vysokotlakového rotora na maximálnom režimen2,max. = 8558 min.-1
Maximálna teplota plynov pred plynovou turbínout3c,max. = 1117°C
Maximálna teplota plynov za plynovou turbínout4c,max. = 960°C
Špecifická spotreba paliva na maximálnom režimecm,max. = 0,0942 kg.N-1.h-1
Špecifická spotreba paliva na režime prídavného spaľovaniacm,PS = 0,198 kg.N-1.h-1
Maximálny stupeň stlačenia kompresoraπKC = 13
Dodávka vzduchu do motora na maximálnom režimeQv = 110 kg.s-1
Celková dĺžka motoraL = 4991 mm
Maximálny priemer motoraDmax. = 908 mm
Vstupný priemer motoraD1 = 846 mm
Suchá hmotnosť motoraG = 1765 kg
Celková hmotnosť motoraGmax. = 1930 kg

KONŠTRUKCIA  MOTORA R-35-300

Kompresor

Kompresor motora R-35-300 je jednoprúdový, dvojhriadeľový, axiálny, jedenásťstupňový, ktorý sa skladá z nízkotlakovej a vysokotlakovej časti.

Nízkotlaková časť kompresora je päťstupňová. Rotor nízkotlakového kompresora je diskobubnovej konštrukcie. Prvý stupeň nízkotlakového kompresora je nadzvukový, konzolovo upevnený k hriadeľu. Disky druhého až piateho stupňa vytvárajú diskobubnovú konštrukciu. Hriadeľ rotora nízkotlakového kompresora je uložený na prednom valčekovom ložisku a na zadnom valčekovom ložisku.

Vysokotlaková časť kompresora je šesťstupňová. Rotor vysokotlakového kompresora je diskobubnovej konštrukcie. Hriadeľ rotora vysokotlakového kompresora je uložený na prednom hlavnom zdvojenom guličkovom ložisku a na valčekovom ložisku hriadeľa vysokotlakovej plynovej turbíny. Z hriadeľa vysokotlakového kompresora sa pomocou kužeľového centrálneho pohonu krútiaci moment odvádza do skrine pomocných pohonov.

Stator kompresora motora sa skladá z telesa prvého stupňa, telesa druhého stupňa, telesa tretieho a štvrtého stupňa, telesa piateho stupňa, telesa šiesteho až desiateho stupňa a telesa jedenásteho stupňa. K telesu prvého stupňa kompresora je upevnené teleso vírivého prstenca, ktorý slúži na zvýšenie zásoby stabilnej práce kompresora spolu s dvojhriadeľovým usporiadaním kompresora motora.

Hlavná spaľovacia komora

Hlavná spaľovacia komora motora  R-35-300  je prstencového typu. Skladá sa z telesa, plamenca,  palivových rámp prívodu paliva do palivových dýz, 18 palivových dýz, odpadového ventilu, plášťa difúzora a dvoch zapaľovačov. V prednej časti plamenca je vytvorených 18 hlavíc, v ktorých sú vyrobené lopatkové víriče s otvormi pre kĺzne uloženie palivových dýz. Palivové dýzy sú duplexného typu z  prevzdušnením, ktoré zabraňuje usadzovaniu karbónu v priestore vyústenia dýz.

Plynová turbína

Plynová turbína motora R-35-300 je axiálna, dvojhriadeľová, dvojstupňová, chladená, reakčného typu.

Použitím účinnejšieho chladenia plynovej turbíny a kvalitnejších materiálov bolo možné zvýšiť teplotu plynu pred plynovou turbínou, a tým aj ťah motora.

Vysokotlaková plynová turbína je jednostupňová, jednohriadeľová, reakčného typu s chladenými usmerňovacími lopatkami a rotorovými lopatkami. Chladenie usmerňovacích lopatiek a rotorových lopatiek vysokotlakovej plynovej turbíny zabezpečuje chladiaci vzduch, privádzaný zo sekundárneho prúdu vzduchu v hlavnej spaľovacej komore. Množstvo chladiaceho vzduchu reguluje mechanizmus sústavy dodávky chladiaceho vzduchu v závislosti na teplote plynu za plynovou turbínou „t4c“.

Rotor vysokotlakovej plynovej turbíny je diskovej konštrukcie. Pomocou spojky je hriadeľ vysokotlakovej plynovej turbíny spojený s hriadeľom vysokotlakového kompresora. Rotor vysokotlakovej plynovej turbíny je uložený na hlavnom dvojradovom guličkovom ložisku a na valčekovom ložisku.

Nízkotlaková plynová turbína motora je jednostupňová, jednohriadeľová, reakčného typu s  chladenými usmerňovacími lopatkami a nechladenými rotorovými lopatkami. Chladenie usmerňovacích lopatiek nízkotlakovej plynovej turbíny zabezpečuje chladiaci vzduch zo sekundárneho prúdu vzduchu v hlavnej spaľovacej komore.

Hriadeľ rotora nízkotlakovej plynovej turbíny je pomocou spojky spojený s hriadeľom nízkotlakového kompresora. Je uložený na medzihriadeľovom guličkovom ložisku a na zadnom valčekovom ložisku. Chladenie ložísk plynovej turbíny zabezpečuje cirkulujúci olej a chladiaci vzduch, odoberaný od 5. stupňa kompresora, ktorý zároveň pretlakuje olejové tesnenia.

Výstupná sústava

Výstupnú sústavu motora R-35-300 tvorí difúzor komory prídavného spaľovania, predĺžovacia rúra a regulovateľná výstupná dýza.

Difúzor komory prídavného spaľovania sa skladá z vonkajšieho a vnútorného plášťa, ktoré sú medzi sebou spojené trinástimi rebrami, troma kruhovými stabilizátormi plameňa, tromi kruhovými palivovými rampami a dvoma zapaľovačmi.

Predĺžovacia rúra je teleskopicky spojená s difúzorom komory prídavného spaľovania. Pri zapnutých režimoch prídavného spaľovania v predĺžovacej rúre prebieha proces horenia zmesi paliva a plynu. Na druhom konci predĺžovacej rúry je upevnená regulovateľná výstupná dýza motora.

Motor R-35-300 má nadzvukovú výstupnú dýzu ejektorového typu s plynulou zmenou kritického prierezu dýzy na všetkých režimoch činnosti motora. Výstupná dýza sa skladá z dvoch častí. Prvú časť tvorí zužujúca sa časť výstupnej dýzy, ktorá je súčasťou motora. Druhú časť tvorí rozširujúca sa časť, ktorá je súčasťou konštrukcie draka lietadla MiG-23ML.

Výstupná dýza motora sa skladá z 36 segmentov, ktoré sa prestavujú pomocou silového prstenca, ovládaného šiestimi hydraulickými pracovnými valcami. Do hydraulických pracovných valcov sa privádza tlakové palivo, ktoré je dodávané z regulačnej sústavy ovládania výstupnej dýzy. Synchronizáciu činnosti hydraulických pracovných valcov zabezpečuje pružný hriadeľ, umiestnený priamo v palivovom potrubí prívodu tlakového paliva k pracovným valcom.

Kritický priemer výstupnej dýzy motora sa plynulo mení v rozsahu od minimálneho do maximálneho priemeru. Stredný kritický priemer výstupnej dýzy je DKR.str. = 846 mm.

Skriňa pohonov

Skriňa pohonov motora R-35-300 zabezpečuje prenos krútiaceho momentu od rotora vysokého tlaku a rotora nízkeho tlaku na jednotlivé agregáty motora a draka lietadla, ktoré sú upevnené na telese skrine pohonov.

Od hriadeľa kompresora nízkeho tlaku sa krútiaci moment prenáša na odsávacie olejové čerpadlo prednej opory a na vysielač otáčok rotora nízkeho tlaku „DTE-1“. Zároveň sa krútiaci moment prenáša na pohon regulátora otáčok rotora nízkeho tlaku „n1“ automatu dodávky paliva „ADT-55F-1“.

Od hriadeľa kompresora vysokého tlaku sa krútiaci moment prenáša do skrine pohonov, z ktorej sa dostáva na palivové čerpadlo-vysielač „ND-55F“, palivové odstredivé čerpadlo „CN-55A“, palivové odstredivé dodávacie čerpadlo „DCN-76A“, dve hydraulické čerpadlá „NP-96A-2“, dynamo „GSR-ST-12/40D“, vysielač otáčok vysokotlakového rotora „DTE-1“, pohon hydraulického regulátora otáčok „PGL-30M“ s generátorom striedavého prúdu „SGK-30/1,5“, odlučovač oleja, odstredivý odvzdušňovač a olejový agregát. Turbínový spúšťač „TS-21“, ktorý je upevnený na skrini pohonov, je v  činnosti len pri spúšťaní motora. V ostatných režimoch činnosti motora je turbínový spúšťač odpojený od prevodového mechanizmu skrine pohonov pomocou špeciálnej odstredivej spojky.


R-35-300

SÚSTAVY MOTORA R-35-300

Olejová sústava

Olejová sústava motora R-35-300 je tlaková, cirkulačná, uzatvorená s priamym odvzdušnením do výšky letu H = 11 až 12 km a pretlakovaním vzduchom vo výškach nad H > 11 až 12 km. Olejová sústava motora sa skladá z hlavnej a pomocnej vetvy. Hlavná vetva olejovej sústavy zabezpečuje mazanie a chladenie ložísk, ozubených prevodov motora. Táto vetva olejovej sústavy je v činnosti pri všetkých režimoch činnosti motora. Pomocná vetva olejovej sústavy zabezpečuje mazanie a chladenie ložísk a ozubených prevodov turbínového spúšťača „TS-21“. Táto vetva olejovej sústavy pracuje len pri spúšťaní motora. Hlavná vetva olejovej sústavy motora sa skladá z palivo-olejového radiátora, olejovej nádrže, olejového agregátu, odlučovača oleja, odstredivého odvzdušňovača, odsávacieho olejového čerpadla prednej opory a olejových dýz. Pracovný tlak oleja je po = 0,2 až 0,4 MPa. Používaný olej „VNII-NP-50-1-4F“ alebo „IPM-10“. Pomocnú vetvu olejovej sústavy tvorí olejová nádrž, tlakové olejové čerpadlo s redukčným ventilom, uzatvárací elektromagnetický ventil,  odsávacie olejové čerpadlo turbínového spúšťača a pomocné olejové čerpadlo. Pracovný tlak v pomocnej olejovej sústave je po = 0,2±0,05 MPa. Používaný olej „VNII-NP-50-1-4F“ alebo „IPM-10“.

Palivová sústava

Palivová sústava motora R-35-300 zabezpečuje regulovanú dodávku paliva do motora v závislosti na zvolenom režime a podmienkach letu lietadla.

Palivová sústava motora sa rozdeľuje na palivovú sústavu nízkeho tlaku, palivovú sústavu vysokého tlaku, palivovú sústavu regulovanej dodávky paliva do hlavnej spaľovacej komory, palivovú sústavu regulovanej dodávky paliva do komory prídavného spaľovania, palivovú sústavu regulácie kritického priemeru výstupnej dýzy, sústavu merania a regulácie teploty plynu za plynovou turbínou „t4c“, protipumpovnú sústavu motora a odpadovú palivovú sústavu.

Palivová sústava nízkeho tlaku paliva zabezpečuje dodávku paliva, ktoré je dodávané z palivových nádrží lietadla MiG-23ML k jednotlivým agregátom palivovej sústavy motora. Palivovú sústavu nízkeho tlaku paliva tvorí dodávacie palivové čerpadlo „DCN - 76A“, centrálny palivový čistič a cirkulačný ventil.

Palivová sústava vysokého tlaku paliva slúži na dodávku vysokotlakového paliva do agregátov palivovej sústavy dodávky paliva do hlavnej spaľovacej komory, do agregátov palivovej sústavy dodávky paliva do komory prídavného spaľovania a do palivovej sústavy ovládania výstupnej dýzy. Palivovú sústavu vysokého tlaku paliva tvorí odstredivé palivové čerpadlo „CN-55A“ a piestikové vysokotlakové palivové čerpadlo „ND-55F“. Tieto palivové čerpadlá pracujú súčasne a vzájomne sa zálohujú.

Palivová sústava regulovanej dodávky paliva do hlavnej spaľovacej komory zabezpečuje regulovanú dodávku paliva do hlavnej spaľovacej komory motora na ustálených a prechodových režimoch činnosti motora podľa regulačného zákona Qp,HSK = f(αPOM ). Palivovú sústavu regulovanej dodávky paliva do hlavnej spaľovacej komory tvorí automat dávkovania paliva „ADT-55F-1“ a rozdeľovač paliva do hlavnej spaľovacej komory „RTO-55“.

Palivová sústava regulovanej dodávky paliva do komory prídavného spaľovania motora zabezpečuje zapnutie a vypnutie prídavného spaľovania a reguláciu dodávky paliva do komory prídavného spaľovania v závislosti na polohe páky ovládania motora a hodnote celkového tlaku vzduchu za kompresorom motora Qp,KPS = f(αPOM , p2c). Palivovú sústavu regulovanej dodávky paliva do komory prídavného spaľovania tvorí regulátor prídavného spaľovania „RF-55F“, palivo-olejový radiátor, rozdeľovač paliva do komory prídavného spaľovania „RTF-55F“.

Palivová sústava regulácie výstupnej dýzy motora zabezpečuje prestavovanie segmentov výstupnej dýzy podľa programu π T2´/p4 = konšt. na všetkých režimoch činnosti motora alebo v závislosti na teplote výstupných plynov za plynovou turbínou „t4c“ pri uvedení regulátora teploty „t4c“ do činnosti. Palivovú sústavu regulácie výstupnej dýzy tvorí regulátor výstupnej dýzy „RS-55F“, vzduchový reduktor nastavenia stup-ňa expanzie „πT“, odpúšťacie ventily vzduchu „p2´“ a šesť hydraulických pracovných valcov ovládania výstupnej dýzy so silovým prstencom.

Sústava merania a regulácie teploty plynu za plynovou turbínou „t4c“ zabezpečuje meranie strednej hodnoty teploty výstupných plynov za plynovou turbínou „t4c“ a automatické udržiavanie tejto teploty na stanovenej hodnote zmenou prietokového prierezu výstupnej dýzy. Sústava vydáva signál „ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА“ (VYSOKÁ TEPLOTA) pri prekročení nastavenej maximálnej teploty plynu za plynovou turbínou „t4c,max.“ o hodnotu  Δt4c = 70±15°C  a  diskrétny signál pri teplote vzduchu na vstupe do motora t1c = 40°C.

Sústavu merania a regulácie teploty plynu za plynovou turbínou „t4c“ tvorí snímač teploty vzduchu „t1c“ „P-97“, vysielač teploty „t4c“ „KT-2“, ukazovateľ teploty „t4c“,  regulátor teploty „RT-12-11V, 2. série“, výkonný mechanizmus regulátora teploty „IM-21A“, vzduchový regulátor nastavenia stupňa expanzie „πT“, regulátor výstupnej dýzy „RF-55F“, signalizátor polohy výstupnej dýzy a signalizátor „AC“.

Protipumpovná sústava motora je súčasťou palivovej sústavy motora. Zabezpečuje ochranu motora pred vznikom nestabilnej práce motora a ústretové spúšťanie motora po zastavení motora po vzniku nestabilnej práce motora počas letu.

Odpadová sústava

Odpadová sústava motora R-35-300 zabezpečuje odvod paliva, oleja a ďalších odpadových kvapalín, ktoré prenikajú cez tesnenia agregátov a zbytkov paliva z palivovej sústavy motora po zastavení motora mimo motor. Odpadová sústava motora sa skladá z predného spoločného zberača, odpadovej nádrže,  zberača paliva  z  difúzora komory prídavného spaľovania,  zberača výstupnej dýzy, zberača z turbínového spúšťača „TS-21“ a zo zberača paliva z plynovej turbíny. Odvod kvapaliny z odpadovej nádrže motora je zabezpečený potrubím do priestoru za výstupnú dýzu motora do prúdu plynov.

Odmrazovacia sústava

Odmrazovacia sústava motora R-35-300 zabezpečuje ochranu aerodynamického krytu vstupného ústrojenstva a nábežných hrán usmerňovacích lopatiek prvého stupňa kompresora pred vznikom námrazy. V odmrazovacej sústave motora sa používa horúci vzduch, odoberaný za jedenástym stupňom kompresora.

Sústava odberu vzduchu

Sústava odberu vzduchu motora R-35-300 zabezpečuje odber horúceho vzduchu z telesa hlavnej spaľovacej komory pre ohrev vstupného ústrojenstva motora, pre klimatizáciu kabíny lietadla, pretlakovanie olejových tesnení, chladenie plynovej turbíny, k ihle vzduchového reduktora riadenia klinov vstupného ústrojenstva lietadla. Pre pretlakovanie olejových tesnení je v sústave použitý prepínací ventil,  ktorý v závislosti na tlaku vzduchu prepína prívod tlaku vzduchu od piateho alebo od jedenásteho stupňa kompresora.

Spúšťacia sústava

Spúšťacia sústava motora R-35-300 zabezpečuje roztočenie rotora vysokého tlaku motora, zapálenie zmesi paliva a vzduchu v hlavnej spaľovacej komore, reguláciu dodávky paliva do hlavnej spaľovacej komory pri spúšťaní motora a prechod na voľnobežný režim motora. Spúšťanie motora môže byť vykonávané pomocou vonkajšieho zdroja elektrického prúdu alebo z palubných akumulátorov. Spúšťaciu sústavu motora tvorí turbínový spúšťač „TS-21“, spúšťacia palivová sústava, kyslíková sústava motora a sústava regulovanej dodávky paliva do hlavnej spaľovacej komory

Pri spúšťaní motora na zemi roztáča turbínový spúšťač „TS-21“ rotor vysokého tlaku. Turbínový spúšťač „TS-21“ sa automaticky vypína pri dosiahnutí otáčok n2 > 40 % alebo na základe časového signálu po 40 sekundách od začiatku procesu spúšťania. Maximálna teplota plynu za plynovou turbínou motora pri spúšťaní je t4c = 650°C. Pri spúšťaní motora počas letu sa turbínový spúšťač „TS-21“ nepoužíva. Rotory turbokompresora sa roztáčajú náporom vzduchu. Maximálna doba spúšťania motora na zemi je 50 sekúnd, počas letu 30 sekúnd. Spúšťacia sústava motora zabezpečuje okrem spúšťania motora na zemi a počas letu aj studené pretočenie motora, konzerváciu a odkonzervovanie motora. Celý proces spúšťania na jednotlivých režimoch riadi automat spúšťania motora „APD-23P-4“. Kyslíková sústava motora zabezpečuje prívod kyslíka do zapaľovačov v hlavnej spaľovacej komore. Prívod kyslíka do zapaľovačov sa zapína len pri spúšťaní motora počas letu, pri vzniku nestabilnej práce motora a pri použití raketovej výzbroje.

Kontrolné a signalizačné prístroje

Kontrola činnosti motora R-35-300 v kabíne lietadla MiG-23ML sa zabezpečuje pomocou dvojručičkového ukazovateľa otáčok „ITE-2“, ukazovateľa teploty „ITG-1“ a ukazovateľa tlaku oleja „UI1-8“. Jednotlivé režimy činnosti motora R-35-300 sú signalizované signálnymi tablami „ПЕРЕГРЕВ ДВИГ.“ červenej farby, „МАСЛО“ červenej farby, „МАСЛО“ červenej farby, „МАКСИМАЛ“ zelenej farby, „ФОРСАЖ“ zelenej farby, „ЗАЖИГ. ВЫКЛЮЧ.“ červenej farby, „РЕЗЕРВ. СИСТ. ДВИГ.“ žltej farby a „СОРЦ“ červenej farby. Záznamové zariadenie „SARPP-12GM“ zaznamenáva počas letu hodnotu otáčok rotora nízkotlakového rotora „n1“, okamžik zapnutia režimu „МАКСИМАЛ“, okamžik zapnutia režimu „ФОРСАЖ“ a signál „ВТ“. Doba činnosti motora R-35-300 na jednotlivých režimoch sa zaznamenáva pomocou počítadla doby činnosti motora  na režimoch „МАКСИМАЛ“ až „ПОЛНАЯ ФОРСАЖ“ a počítača doby činnosti motora na režime „МАКСИМАЛЬНАЯ ФОРСАЖ“.
   


Některé zdroje použitých informací a obrázků:

Komentáře k této stránce

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /data/www/leteckemotory.cz/www.leteckemotory.cz/article_comments.php on line 210

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /data/www/leteckemotory.cz/www.leteckemotory.cz/article_comments.php on line 210
jméno    kontrolní výpočet 3 + 5 =           
Není možné vkládat odkazy začínající http://, použijte h**p://.
Všechny položky formuláře jsou povinné. Nevhodné příspěvky budou bez varování mazány.Přístupů od 24. 4. 2002