Rozhledny

Seznam VFR orientanch bod pro FS

rozhledny a vyslae | hrady a zmky | zceniny | elektrrny | rzn objekty | letit | celly
kompletn informace | seznam

. Jmno Addon
1 Alexandrova rozhledna u Adamova  
2 Andrlv Chlum u st nad Orlic  
3 Bab Lom u Lelekovic  
4 Babylon
 
5 Babylon
 
6 Barrandovsk terasy v Praze  
7 Bezruova vyhldka
 
8 Bl hora pracuje se  
9 Biskupsk Kupa u Zlatch Hor
Jesenicko 2.0  
10 Blank
VFR Objekty R 1.1  
11 Blatensk vrch
 
12 Bohuv vrch u Plan  
13 Bolfnek u Chudenic  
14 Boubn u Kubovy Huti  
15 Bramberk
 
16 Brno - Vstavit
 
17 Brumov
 
18 Bezina
 
19 Buina u Lzn Kyselka  
20 Bukov Hora
Bukov Hora  
21 Cibulka v Praze - Koch  
22 Cukrk
vkov objekty Praha (FS2000)  
23 Cviln u Krnova LKKR  
24 artk
 
25 ebnka u Kuimi  
26 echy pod Kosem
 
27 erchov
 
28 ern hora u Janskch lzn LKNM  
29 ern Studnice
VFR Objekty R 2.0  
30 eovka u Jina  
31 estice u Volyn  
32 ihadla
 
33 ubv kopec
 
34 Dnsk Snnk u Dna rozpracovno ...  
35 Dd u Berouna  
36 Dvn
rozpracovno  
37 Diana v Karlovch Varech Termal a Diana pro LKKV  
38 Dobroov
 
39 Doubsk hora v Karlovch Varech  
40 Drahouek u Osean  
41 Dubecko
 
42 Dyle
 
43 Dymnk u Rumburka  
44 Erbenova vyhldka v st nad Labem  
45 Frdlantsk vina  
46 Goethova vyhldka
 
47 Grantnk u eskho Krumlova  
48 Hj u Ae  
49 Hj u umperka Jesenicko 2.0  
50 Hamelika v Marinskch Lznch  
51 Hard
 
52 Hasitejn u Kadan  
53 Helfenburk
 
54 Hladnov
 
55 Hnvn u Mostu  
56 Hora Svat Kateiny
 
57 Horn les
 
58 Hoick Chlum
 
59 Hostn
 
60 Holkovice
rozpracovno  
61 Hrub Jesenk u Nymburka  
62 Hvzda (tpnka)
 
63 Hlaka u Tbora  
64 Chlum
 
65 Chlum u Plzn  
66 Choustnk
 
67 Churov u Stach  
68 Jarnk u Psku  
69 Jaroovsk kopec u Budislavi  
70 Javornk u Vimperka  
71 Jedlov u Chibsk  
72 Jeabina
 
73 Jetd u Liberce Jetd - TV vysla varianta .2  
74 Jezern sla u Kvildy  
75 Jenk
 
76 Kabtnice
 
77 Karasn u Bystice nad Perntejnem  
78 Klatovsk hrka u Klatov  
79 Kle - vysla
VFR Objekty R 2.0  
80 Kle u eskho Krumlova  
81 Klnovec u Jchymova tv ve  
82 Klucanina u Tinova  
83 Kohout u Beneova nad Plounic  
84 Kom vka u Krupky  
85 Kopanina
 
86 Korb u Kdyn  
87 Kosteln vrch
 
88 Kozkov
 
89 Kozlovsk kopec u esk Tebov  
90 Kozubov
 
91 Koova hora u Kladna  
92 Krlovka u Bedichova  
93 Krsensk vrch u Hornho Slavkova  
94 Krsn Dvr u Podboan  
95 Kratochvlova rozhledna
 
96 Krtoice u Plan nad Lunic  
97 Krav hora
 
98 Krkavec u Plzn  
99 Kryry u Podboan  
100 Kemenk
 
101 Kunek u Petrovic  
102 Landek
 
103 Lzek
 
104 Lzek u Lankrouna  
105 Libereck vina
 
106 Libn u Prachatic  
107 Libnkovice
 
108 Lidov sady
 
109 Lovo
 
110 Mackova hora u Novho Straec  
111 Mandava u Velkch Popovic  
112 Mask vrch u Vimperka  
113 Melechov
Cell 416-114  
114 Mstsk hora v Beroun  
115 Milenka
 
116 Mileovka u Velemna  
117 Mile u Rozvadova  
118 Minaret v Lednici  
119 Modr
 
120 Mostn hora v Litomicch  
121 Nkovice u Lovekovic  
122 Nettick hora u Neveklova  
123 Olovn vrch
 
124 Onen Svt u Laovic  
125 Osiina u Vojenic  
126 Oslednice
 
127 Ostrava - v nov radnice
 
128 Panc
 
129 Pastsk stna v Dn  
130 Petn v Jablonci nad Nisou
 
131 Petnsk rozhledna v Praze Petn  
132 Pleivec
 
133 Plounick vyhldka
 
134 Podvr u Veselice  
135 Polednk
 
136 Pradd Jesenicko 2.0  
137 Praiv
 
138 Prosesk heben
 
139 Pedn al
 
140 Radtice u Bechyn  
141 Radho
rozpracovno  
142 Rna
 
143 Rosika u Szavy  
144 Roudnice nad Labem  
145 Rozlka u amberka  
146 Rtyn v Podkrkono  
147 Ruprechtick pik
 
148 Rzmberk
 
149 Salingburg ve Frantikovch lznch  
150 Semenec u Tna nad Vltavou  
151 Slavn v Tupadlech  
152 Slovanka u Janova nad Nisou  
153 Sokol vrch u Dobrn  
154 Strit u Chomutova  
155 Strit u valna  
156 Stbrnk u Loun  
157 Studenec u esk Kamenice  
158 Such vrch u Krlk  
159 Svatobor
 
160 Svat kopeek
 
161 Sylvnsk vrch v Plzni  
162 ance u Jakubovic  
163 elmberk
 
164 ibenk v Trutnov  
165 pik
 
166 pik
 
167 trambersk Trba ve tramberku hotovo 80%  
168 Tbor u Lomnice nad Popelkou  
169 Tanenice u Mikulovic  
170 Tisovsk vrch
 
171 Tobiv vrch u Jesenice  
172 Temn
 
173 Val u Krlk  
174 Varho u Litomic  
175 Velk antoryje u Ndku  
176 Velk Detn
 
177 Velk Blank
 
178 Velk Chlum
 
179 Velk Kamk u Psku  
180 Veselice-Podvr
 
181 Vesel vrch u Mokrska  
182 V samostatnosti
 
183 Vl hora u Krsn Lpy  
184 Vrtensk hora u Mena  
185 Vrchy
 
186 Vyhldka
 
187 Vyhldka Karla IV.
 
188 Vysok
 
189 Zmeck vrch u esk Kamenice  
190 Zmeek ve Frantikovch lznch  
191 Zelen hora u Chebu tv ve  
192 Zlat Chlum u Jesenka Jesenicko 2.0  
193 Zubersk vrch u Trhov Kamenice  
194 Zvetice
 
195 altman
 
196 al VFR Objekty R 1.1  
197 ebrk
 
198 elezn jezd
 
199 ikovsk vysla v Praze  

vytvoeno 19 z 199 (9.5%)


zelen jsou oznaeny hotov objekty
vtinu sthnete na http://flightsim.periskop.cz a http://www.fsscenery.org

Vte-li o njakm addonu s vypsanmi objekty nebo o dalch objektech tto kategorie, napite.

Zdroje informac a obrzk:
http://www.rozhlednyunas.cz
http://www.dxradio.cz
http://www.divous.kvalitne.cz/rozhledny_vysilace.htm
http://www.rozhledny.webzdarma.cz/